Návrat na hlavní stranu

Zvláště chráněná území - ZCHÚ

Zvláště chráněná území - ZCHÚ

Zvláštní územní ochranou se rozumí - na rozdíl od obecné ochrany území uvedené v první a druhé části zákona - přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou vyhlašována v kategoriích, určených v § 14 zákona takto: národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP), přírodní památky (PP). Vyhlašují se individuálními zřizovacími právními předpisy a jejich ochranný režim je určován jednak základními ochrannými podmínkami zákona, jednak bližšími podmínkami ochrany. Tyto bližší podmínky ochrany jsou stanoveny ve zřizovacích předpisech a zohledňují se jimi speciální požadavky na zabezpečení objektů a jevů, jimiž je zvláštní ochrana motivována.

Vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými kategoriemi jsou rozdíly jednak v jejich rozloze, jednak ve způsobech ochrany (ochrana NP a CHKO je odstupňována do zón), je v praxi používáno pro CHKO a NP označení velkoplošná na rozdíl od ostatních, která jsou zahrnována pod pojem maloplošná.

Specifickým nástrojem ochrany určitých území je přechodně chráněná plocha. V zákoně je uvedena v části Obecná ochrana přírody a krajiny, ale jejím cílem je - obdobně jako u ostatních ZCHÚ - rovněž ochrana cenných přírodních sožek. Lze ji využívat pro případy okamžité potřeby chránit určitý přírodní objekt nebo jev, o jehož další existenci, trvání či hodnotě nejsou k dispozici dostatečné informace. Jejím prostřednictvím lze kupř. stabilizovat podmínky prostředí po hnízdní období vzácného ptačího druhu či chránit před devastací nepředvídaný soustředěný výskyt jedinců vzácného zvláště chráněného organizmu, o němž momentálně není známo, zda je pouze dočasný či trvalý. Dočasnou ochranu lze tímto způsobem zřídit i na plochách, kde je žádoucí uchovat stávající přírodní poměry pro krátkodobější studijní či výzkumné účely. Vyhlášení přechodně chráněné plochy přísluší obcím s rozšířenou působností a provádí se rozhodnutím, které obsahuje vedle účelu ochrany a omezení negativních zásahů a činností také časový údaj, na nějž se ochrana vztahuje.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nature.cz

Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 17:24 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm