Návrat na hlavní stranu

Chráněné druhy živočichů Českého ráje

Chráněné druhy živočichů Českého ráje

Kriticky ohrožené druhy
celkem 9

Bezobratlí (Avertebreta)
Rak říční (Astacus fluviatilis)
Velevrub malířský (Unio pictorum)

Obratlovci (Vertebreta)
Mihule potoční (Lampetra planeri)
Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
Čolek velký (Triturus cristatus)
Zmije obecná (Vipera berus)
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Orel mořský (Haliaeetus albicila)
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Silně ohrožené druhy
celkem 32

Bezobratlí (Avertebreta)
Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Škeble rybničná (Anodonta cygnea)
Obratlovci (Vertebreta)
Čolek horský (Triturus alpestris)
Čolek obecný (Triturus vulgaris)
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
Rosnička zelená (Hyla arborea)
Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Skokan zelený (Rana esculenta)
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Ještěrka živorodá (Zoooteca vivipara)
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Holub doupňák (Columba oenas)
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
Chřástal polní (Crex crex)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Kavka obecná (Corvus monedula)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Skřivan lesní (Lullua arborea)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)
Netopýr velký (Myotis myotis)
Vydra říční (Lutra lutra)
Ohrožené druhy, celkem 41
Bezobratlí (Avertebreta)
Batolec (Apatura spp.)
Čmelák (Bombus bombus)
Krajník hnědý (Calosoma inquisitor)
Mravenec (Formica spp.)
Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis)
Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
Střevlík (Carabus problematicus)
Střevlík (Carabus scheidleri)
Střevlík (Carabus ullrichi)
Svižník (Cicindela campestris)
Svižník (Cicindela sylvicola)

Obratlovci (Vertebreta)
Mník jednovousý (Lota lota)
Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Užovka obojková (Natrix natrix)
Bekasina větší (Gallinago media)
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Cvrčilka slavíková (Locustella lusciniodes)
Čáp černý (Ciconia ciconia)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Krkavec velký (Corvus corax)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
Potápka malá (Tachybaptes ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Strakapoud prostřední (Dendrocopus medius)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Výr velký (Bubo bubo)
Netopýr Brandtův (Myotis brandti)
Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.CesRaj.chkocr.cz

Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:22 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm